Kickstart

Proxi­ma no 86 inde­holdt bl.a novel­len “Kick­start”.

http://www.sacred-destinations.com/australia/uluru-ayers-rock-pictures/slides/evening-wc-pd.htm

Histo­ri­en er stærkt inspi­re­ret af C. J. Cher­ryhs for­søg med at lade ali­ens tale på andre måder end via Navneord/Verbum. Så jeg eks­pe­ri­men­te­re­de en smu­le med hvor­dan en sten kun­ne for­sø­ge at kom­mu­ni­ke­re med omver­de­nen. Dog ikke en hvil­ken som helst sten. Der­u­d­over er resten af histo­ri­en for­talt i nyhed­s­te­le­gram­mer — en hel­ler ikke helt ny ide.

Pro­mixa no 86 inde­hol­der novel­len og et uddrag kan læses her. Kick­start er ble­vet anmeldt af Jep­pe Lar­sen her (som ufuld­stæn­dig), men på den anden side, så kun­ne Knud Larn åben­bart se en mening med den. Han skre­ver (et sted taget af inter­net­nis­ser­ne) at den hav­de den ene­ste muli­ge slut­ning.

Leave a Reply