Gastronauterne

Gastro­nau­ter­ne er som nav­net måske anty­der et for­søg på at skri­ve en humo­ri­stisk novel­le, og det lyk­ke­des da godt nok til at den kom med i Knud Larns Sci­en­ce Fiction maga­sin (som den ene af de to, jeg fik med det år). Den fik hver­ken nogen før­ste eller anden plads, men det er også en rela­tivt let sag, der læg­ger sig tæt op af David Brins Uplift uni­vers. Her er der blot ikke så man­ge del­fi­ner, men en blå­hval og en bekym­ret ko.

Histo­ri­en kan fin­des i Knud Larns Sci­en­ce Fiction og et uddrag kan læses her.

En anmel­del­se af histo­ri­en fra Him­melski­bet af Sci­en­ce Fiction 2 — 11 næv­ner Gastro­nau­ter­ne

I ”Gastro­nau­ter­ne” (2 sider) af Jes­per Rugård Jen­sen sen­des et hold ”jord­bo­e­re” ud for at byde en ny frem­med race vel­kom­men i det inter­stel­la­re sam­fund. Men de får ikke at vide præ­cis hvad deres opga­ve er før de når frem – histo-riens titel giver et fin­ger­peg i den rig­ti­ge ret­ning! Novel­len begyn­der i almin­de­lig, seri­øs stil, men ender med en sådan afvæb­nen­de humor at man slår en lat­ter op. Meget effek­tiv.

Leave a Reply