Himlens stjerner i de kolde nætter

End­nu en novel­le jeg fik sendt til Knud Larns kon­kur­ren­ce, den­ne gang et point fra vin­der­novel­len (som var Richard Ipsens meget fine“Den før­ste euro­pæ­i­ske kon­cert). Histo­ri­en hand­ler (til­dels) om den før­ste rum­ra­ket, der selv­føl­ge­lig blev for­søgt sendt op fra Por­ce­læns­fa­brik­ken i Val­by engang i tiden før Anden Ver­denskrig.

Den­ne var et for­søg på at skri­ve en kær­lig­heds­hi­sto­rie og en “alter­na­te history” sam­ti­dig med sci­en­ce fiction delen. Jeg benyt­te­de lej­lig­he­den til at læse en mas­se om por­ce­læns­fa­brik­ken i Val­by omkring 1900 og andre lokal­hi­sto­ri­ske kurio­si­te­ter; og på nær nog­le tids­mæs­si­ge for­skyd­nin­ger, så er de sto­re linjer nogen­lun­de kor­rek­te. Det er en af de novel­ler jeg har været gla­dest for at skri­ve, da den ide­mæs­sigt næsten var fær­dig fra star­ten af. Her­u­d­over optræ­der der både aber, kys­sen­de piger, inge­ni­ø­rer, zigø­j­ne­re og meget, meget mere i novel­len.

En anmel­del­se af Sci­en­ce Fiction no 12 udpe­ger Him­lens stjer­ner til et måske bed­re bud på en vin­der.

Så synes jeg bed­re om Him­lens Stjer­ner i de kla­re Næt­ter af Jes­per Rugaard Jen­sen, der er ble­vet til­delt anden­plad­sen. Hand­ler om en ung dansk inge­ni­ør der vil byg­ge en rum­ra­ket. Umid­del­bart som en form for alter­na­te history, da det fore­går til­ba­ge i 1920′erne.

Et uddrag kan læses her, og det num­mer af Sci­en­ce Fiction, den var en del af kan ses her.

Leave a Reply