Mormors Tentakel

Den før­ste af de novel­ler jeg har fået trykt i Knud Larns Sci­en­ce Fiction Fan­zi­ne: Mor­mors Ten­ta­kel.

For­ud­sæt­nin­gen er enkel (men meget dansk skul­le jeg mene): Kri­gen mod rumvæ­se­ner­ne har været der; og den blev kæm­pet mel­lem jord­bo­er­ne selv. Nu er fre­den kom­met og genop­byg­nin­gen skal igang — hvad skal der så ske med dem, der blev over­ta­get af de udenjor­di­ske, og hvor­dan skal de bli­ve inte­gre­ret i det dan­ske sam­fund igen. Og hvem skal gøre det?

Læs uddra­get her. Og en glad anmel­del­se af Janus Ander­sen her. Hvor novel­len beskri­ves sådan her:

Jes­per Rugård Jen­sens ”Mor­mors ten­ta­kel”, der­i­mod, er måske ikke så tek­nisk velud­ført, men vin­der stort på under­hold­nings­vær­di. Mor­mor ven­der hjem efter kri­gen, men bekla­ge­lig­vis har hun været i fjen­dens hæn­der. Og da fjen­den er Arc­tu­ra­ner­ne, bety­der det sto­re omvælt­nin­ger for den lil­le, dan­ske fami­lie.

Se num­me­ret her:  Knud Larns Fan­zi­ne

Leave a Reply