Dystre Danmark

Jeg fik en novel­le med i Dystre Dan­mark og har læn­ge gået og ven­tet på at hele anto­lo­gi­en kom ud. Ende­lig i slut­nin­gen af august fik jeg så bogen i hæn­der­ne (til Fan­ta­sti­con 2009), og jeg synes resul­ta­tet er godt. En ræk­ke dan­ske hor­r­or­for­tæl­lin­ger — hvor min er den abso­lut kor­te­ste — der alle sam­men er velskrev­ne og også lyk­ke­des med at sæt­te en stem­ning af ube­hag.

Dystre Danmarks meget seje forside

Novel­len har tit­len “En kort histo­rie om en mand…”, og den er nok mest en blan­ding mel­lem en alle­go­ri, lidt sci­en­ce fiction, noget eksi­sten­ti­a­lis­tisk hor­ror og en slump absur­dis­me — eller også er den bare fjol­let. Det er histo­ri­en er om en mand, der bli­ver skuf­fet i sit møde med livet, og føler sig frem­med­gjort — og det gør vi vel alle — men han gør noget ved det.

Et udsnit kan læses på for­la­get H. Hark­sens Pro­ductions  hjem­mesi­de.

En posi­tiv anmel­del­se fra Metrord.dk siger føl­gen­de:

Næste novel­le er af Jes­per Rugård Jen­sen og er en ret vel­for­mu­le­ret san­senovel­le om kro­p­s­lig frem­med­gjort­hed. Den fun­ge­rer glim­ren­de og har endog en slags sar­kas­me over sig, især mht. emne­valg.

Leave a Reply