Manden i månen, nu på papir

Den­ne her er fra omkring 2006 og skre­vet til Knud Larn Sci­en­ce Fiction kon­kur­ren­ce. Den­ne her gang med tema­et: dan­ske­re på månen. Jeg send­te hoved­per­so­nen Cil­la afsted, først var hun en del af et rea­li­ty show på månen. Ide­en bag var kon­cep­tet “du kan ingen­ting, der­for sæt­ter vi dig i en situ­a­tion, du slet ikke kan over­skue”. Men den del af ide­en blev lang­somt sle­bet væk, og til sidst var der kun Cil­las vage for­nem­mel­se af at være over­flø­dig til­ba­ge. Til gen­gæld fik jeg så intro­du­ce­ret en nano­fi­ce­ret stjer­ne­van­drer, en mag­no­tron og stran­dun­der­hold­ning på måne­over­fla­den. Det var egent­lig en histo­rie, som jeg ger­ne vil­le have skre­vet læn­ge­re, men læng­de­kra­ve­ne var ret skrap­pe på det punkt (mener jeg at huske).

Et uddrag kan læses her:

Et eksem­plar af tids­skrif­tet kan købes af Knud Larn og der er en del rig­tig gode novel­ler i. Spe­ci­elt kan vin­der­novel­len anbe­fa­les.

Leave a Reply