Simons Jul

End­nu en histo­rie til Knud Larns Sci­en­ce Fiction Fan­zi­ne. Den­ne her gang var emnet ‘First Con­ta­ct’. Jeg hav­de i et styk­ke tid gået og tænkt over en histo­rie med et barn med autis­me som hoved­per­son. Det inter­es­se­rer mig spe­ci­elt i for­hold til dis­kus­sio­nen, om hvor ander­le­des folk med autis­me tæn­ker ifht folk uden sådan, I for­læn­gel­se af de almin­de­li­ge over­vej­el­ser om, hvad tan­ker egent­lig er. Histo­ri­en er nok også inspi­re­ret en del af ‘The Curious Inci­dent of the Mis­sing Dog…’ en kri­mi om en dreng og hans for­søg på at fin­de en for­s­vun­den hund.

Jeg har læst en del en på net­tet om emnet, og er ble­vet fasci­ne­ret af både for­sø­ge­ne på at bru­ge autis­mens for­de­le (evnen til at foku­se­re) til at arbej­de med test af eksem­pel­vis softwa­re og diver­se beskri­vel­ser af, hvad det egent­lig er, der er det sprin­gen­de punkt, dvs. hvad er for­skel­le­ne og hvor­for det er beteg­net som et han­di­cap at have autis­me —  her­un­der nog­le af de de beskri­vel­ser, der siger at autis­me blot er en anden måde at se ver­den på og ikke nød­ven­dig­vis et han­di­cap. Der­u­d­over inter­es­se­rer for­æl­dre reak­tio­nen mig til ander­le­des børn også (eller ret­te­re til børn i almin­de­lig­hed), og dys­funk­tio­nel­le fami­li­er er som et udgangs­punkt mere inter­es­san­te end funk­tio­nel­le.

Så var der de frem­me­de, jeg vil­le ger­ne væk fra den almin­de­li­ge ali­en med strå­lepi­sto­ler og to ben og to arme og et øje i pan­den, så det blev til noget, der nær­mest er en slags bevidst bak­te­ri­e­mas­se, bare lidt stør­re. De er udpræ­get sven­ske i deres kon­sensuskul­tur, eller er det også dansk?.

Jeg for­søg­te med en alter­na­tiv ind­gang til  kra­vet om dansk­hed og kob­le­de det med det ste­reo­ty­pi­ske bil­le­de af auti­ster som stædige/vedholdende og lod min hoved­per­son insi­ste­re på at være fra Dan­mark, selv­om han er født og opvok­set på New Zeeland.

Et uddrag af novel­len  kan læses her.

Num­me­ret af Sci­en­ce Fiction (16 — 2007) kan fin­des her og kan vist sta­dig købes.

En anmel­del­se kan ses herSFF Por­tal. Simons Jul frem­hæ­ves sam­men med et par styk­ker andre.

Should I recom­mend a hand­ful of them (for per­haps later trans­la­tion to other fan­zi­nes … ) the­se would have to be as fol­lows:

  • Sofie Boysen´s “Måne­by­en” (“Moon City,” issue 14) is the best one.
  • Jes­per Rugård Jensen´s “Simons Jul” (“Simon’s Christ­mas,” issue 16) is the most moving.
  • Mar­tin Schemm´s “Titan Sur­vey­ors Skæb­ne” (“The Desti­ny of Titan Sur­vey­or,” issue 13) is the most exci­ting.
  • Richard Ipsen´s “Bag him­len” (“Behind the Sky,” issue 16) has the best idea.
  • Jonas Jesus Christensen´s Vej­r­ma­ski­ne” (“The Weat­her Machine,” issue 16) is very nice.

Leave a Reply