Digte

Jeg fik i som­mers opta­get et digt i en anto­lo­gi udgi­vet af Poe­tisk Bureau og tænk­te, at jeg i den anled­ning vil­le skri­ve lidt om de dig­te­ri­er, jeg har gjort gen­nem tiden. Dig­tet med den lyri­ske titel “Far­vel til et skur” er mit før­ste digt på tryks­vær­te, udover to jeg ved almin­de­lig nepo­tis­me har fået bragt i HK seni­o­r­klubs for­e­nings­blad.

Men jeg har ske­vet dig­te langt læn­ge­re end det, og mine dig­te er tit en blan­ding af det dag­lig­dags og noget myto­lo­gisk, et for­søg på at genfortælle/genopleve de histo­ri­er, jeg selv er vok­set op med, men trans­po­ne­ret til nuti­den. I mod­sæt­ning til novel­leskri­ve­ri­et er det ikke så ofte, at jeg eks­pli­cit sæt­ter mig for at skri­ve et digt, de bli­ver mesten­dels udløst af et bil­le­de eller en tan­ke (af en slags); et glimt af noget i det indre, som jeg så håber ræk­ker lidt ud over mig  selv.

Dig­te er for mig des­u­den en måde at tæn­ke over de tan­ker man tæn­ker, og der er en kraf­tig kob­ling mel­lem dig­te og det usag­te. De ting, jeg kan sige i et digt, er net­op de ting, der kan være svæ­re at for­mu­le­re i hel­sæt­nin­ger og i dis­kus­sio­ner. De er kat­ten om den var­me grød. Eller måske den hund, der ikke gør; Et digt er en omkrans­ning af noget usyn­ligt, og måske end­da om noget usi­ge­ligt eller usagt. Så tæt man kan kom­me på det fysi­ske ved at tale.

Om det der ikke kan tales må der ties,

siger Witt­genste­in, et af de cita­ter der aldrig har for­ladt mig, selv­om jeg kun har læst Witt­genste­in halvt, og det end­da hal­ten­de. Og hans udsagn er hel­ler ikke rig­tigt, men der skal tales omkring det usi­ge­li­ge, over det og igen­nem det. Vi har kun det, vi kom­mu­ni­ke­rer med hin­an­den, og der er kun over­ra­skel­ser­ne til at hive os ud af de van­te fore­stil­lin­ger. Vanen er en kraf­tig vin; De ube­vid­stes opi­um, og det er i dig­te­ne at vi  kan risi­ke­re at møde den del af ver­den, vi dag­ligt fil­tre­rer bort for at kun­ne over­skue ver­den og ikke gå til i sen­so­risk over­be­las­ning. I dem lig­ger bevæ­gel­sen væk fra dag­lig­da­gen og ind til noget nyt, til en anden del af os selv.

Måske siger de dig­te, man læser mere om en end de dig­te, man skri­ver, i hvert fald er to af mine ynd­ligs­no­gen af slagsen her:

Der­u­d­over er der her på siden et par af mine dig­te, se f.eks.

Og dig­tet, jeg fik med i tryk­ken, kan man købe med samt alle de andre på Poe­tisk Bureaus hjem­mesi­de.

Ende­lig kan et par dig­te med mit navn under fin­des på Oplys­nings­bu­reau­ets. hjem­mesi­de for frie dig­te: Anar­ki­et.

Leave a Reply