Mission til Cho’it

Jeg er tem­me­lig glad for histo­ri­er om vikin­ger og syda­me­ri­ka­ne­re fra tiden før Colum­bus’ ankomst. Der er tale om sam­fund, der på man­ge måder er fuld­stæn­digt frem­me­de for os (både på den gode og den ikke helt så gode måde). Det­te iblan­det en ekstra inter­es­se for ‘alter­na­te history’ gen­ren, gør det vel oplagt at skri­ve i en histo­rie, der net­op blan­der dis­se to ting.
Maya kunst
Mis­sion til Cho’it fore­går i en paral­lel ver­den — eller i en ver­den hvor histo­ri­en har haft et noget andet for­løb end i vores. Der er tale om to (i hvert fald) sto­re ændrin­ger fra vores tids­li­nie. Den ene, som også frem­går af novel­len, er, at vikin­ger­nes ved deres ankomst til Nor­da­me­ri­ka med­brag­te en eller anden form for pest eller sot, der spred­te sig til de ind­fød­te, der buk­ke­de under og efter­lod et stort set tomt land, som Leif d. Lyk­ke­li­ge med føl­ge  kun­ne kolo­ni­se­re. Det andet novum er, at Gha­na ikke blev øde­lagt af almoravi­a­ner­ne — et ber­ber­dy­na­sti., Det afri­kan­ske stor­ri­ge fort­sat­te sin eksi­stens og blev en bety­de­lig magt­fak­tor fra 1200 tal­let og frem. Dis­se to ændrin­ger bety­der, at de mus­lim­ske impe­ri­er har fulgt et lidt ander­le­des spor. De er truk­ket læn­ge­re op i Euro­pa end nu, her­un­der har de ind­ta­get Rom og resten af Ita­li­en, anspo­ret af Vene­digs noget uhel­di­ge ide­er om at for­sø­ge at sty­re udvik­lin­gen og for­søg på at være en magt­fak­tor. At Skan­di­navi­en der­for er ble­vet cen­ter for en sær­lig vari­ant af Kri­sten­dom­men og at Rom der­for er flyt­tet til det nye land.

I Syda­me­ri­ka har fra­væ­ret af conquista­do­res og deres avan­ce­re­de våben og den mere grad­vi­se og jævn­byr­di­ge påvirk­ning fra de skan­di­na­vi­ske nord­læn­din­ge bety­det, at både Maya-riget og Azte­ker-riget har over­le­vet. I May­a­ri­gets til­fæl­de end­da eks­pan­de­ret nord­på — tværs over den mexi­kan­ske golf. I mod­sæt­ning til vikin­ger­nes efter­kom­me­re, der er en blan­ding af kri­sten­dom og asa­tro, stærkt på vej mod indu­stri­a­li­se­ring og seku­la­ri­se­ring,  så er may­a­er­ne sta­dig en land­brugs­na­tion — omend også indu­stri­a­li­se­ret — med et meget omfat­ten­de fokus på meka­ni­se­ret sved­je­brug.

Sel­ve histo­ri­en er om et af møde­r­ne mel­lem dis­se to natio­ner (Maya og Skan­dic), der udspil­ler sig i en bryd­nings­tid, hvor frem­ti­den for beg­ge natio­ner står på spil. En noget ander­le­des indu­stri­a­li­se­ring er i stærkt udbrud og de eksi­ste­ren­de magt­ba­lan­cer er ved at tip­pe. Men til hvil­ken side, er end­nu ikke sik­kert. Histo­ri­en har syns­vink­len plan­tet solidt hos Mik­kel, en skan­disk tolk, der føl­ger med pavens sær­li­ge udsen­ding til Maya-riget. Det er også en histo­rie om at fin­de sin plads i livet, og hvil­ke omkost­nin­ger, det­te kan have og så selv­føl­ge­lig en gan­ske lil­le smu­le om fana­tis­me og kul­tur­mø­der og om chi­li.

Histo­ri­en kan købes hos Sci­en­ce Fiction Cirk­len, sam­men med 22 andre gode sci­en­ce fiction novel­ler.

Et lil­le uddrag kan ses her, som et eks­pe­ri­ment har jeg klip­pet lidt og kun ved­lagt de dele af histo­ri­en, der fin­des som udklip fra alter­na­ti­ve fag­bø­ger.

Leave a Reply