Hvis løver kunne tale

End­nu en udgi­vel­se i Sci­en­ce Fiction cirk­lens Lige under over­fla­den serie. De er oppe på num­mer fem, og jeg har fået num­mer to novel­le med i seri­en. Den­ne gang er det ikke alter­na­te history, men gedi­gen (tror jeg nok) sci­en­ce fiction: Robot­ter og kun­stig intel­li­gens. Histo­ri­en er inspi­re­ret af Witt­genste­ins udta­lel­se om, at hvis løver kun­ne tale, så vil­le vi ikke være i stand til at for­stå dem. Et fasci­ne­ren­de udsagn, der siger, at vi slet ikke deler så meget af ver­den med hin­an­den, som vi går rundt og tror. I hvert fald ikke nød­ven­dig­vis med andre arter. I det­te til­fæl­de sat­te det gang i tan­ker­ne om, hvor­dan robot­ter vil­le tæn­ke, hvis de kun­ne, og det før­te så til en ver­den, hvor der fin­des intel­li­gen­te robot­ter, men det er få, og de skal kæm­pe for at behol­de deres stats­bor­ger­skab — de skal sim­pelt­hen testes regel­mæs­sigt. Et ikke for­fulgt spor i sel­ve novel­len — men en del af bag­grun­den — var også over­vej­el­ser om fami­lie­struk­tu­rer i frem­ti­den og spe­ci­elt med fle­re typer bevid­ste væse­ner. Hoved­per­so­nen (hoved­ro­bot­ten?) lever i et par­for­hold — som fak­tisk er de sid­ste kram­pe­træk­nin­ger af et opløst kolelktiv/flerpersonsfamilie — med to børn og kone. Par­for­hol­det knir­ker, og det gør hans liv også.

Lige under over­fla­den — Den nye kolo­ni inde­hol­der end­vi­de­re en lang ræk­ke andre novel­ler, hvoraf der er fle­re frem­ra­gen­de. De er alle læse­vær­di­ge og giver et godt ind­tryk af dansk sci­en­ce fiction i dag. Jeg tror, at den der sat­te sig dybest, var Micha­el Kamps Homo ara­ch­ni­da, der er et meget effek­tivt styk­ke hor­ror sci­en­ce fiction.

Maj­britt Høyrup har gjort sig den uma­ge at læse og kom­men­te­re hele sam­lin­gen og giver et gan­ske godt over­blik over tro­per og ind­hold, samt en smu­le kri­tik af de enkel­te, og en sam­let opfor­dring til at få læst mere kor­rek­tur og at gøre mere ud af redi­ge­ring. Om min novel­le siger hun:

”Hvis løver kun­ne tale” af Jes­per Rugaard. Inde­hol­der des­u­den tro­pen: Turing­te­sten. Fin par­af­ra­se over de dan­ske jøde­rs flugt til Sve­ri­ge under Anden Ver­denskrig. Sjovt med robot­ter, der bru­ger jid­dish slang.

Et uddrag af novel­len (alt­så min) kan læses her, og bogen kan købes her

Leave a Reply