Odysseus rejser hjem

Odys­seus læn­ket til masten

Him­melski­bet num­mer 31 inde­hol­der tre novel­ler, her­af en af mine (de andre to er af A. Sil­ve­stri og Sari Ther­kel­sen Arent). Odys­seus rej­ser hjem blev skre­vet til Fan­ta­stiks fan-fiction kon­kur­ren­ce (som blev vun­det af Sil­ve­stri med en meget fin novel­le i Discwor­ld uni­ver­set). Odys­seus rej­ser hjem er som tit­len anty­der en gen­for­tæl­ling af Odys­se­en, men — ehm — hen­sat til Øre­sund og skul­le ger­ne være sjov. Jeg skrev den som fan­fci­tion, for­di jeg fak­tisk har været fan af Odys­seus i man­ge år, og har hørt histo­ri­en på rig­tig man­ge måder, så det var en god udfor­dring at for­sø­ge at skri­ve min egen ver­sion af den. Men det blev alt­så til en, der fore­gik her­om­kring og næsten-nu ud fra devi­cen, hvad vil­le der ske hvis Odys­seus var fra Køben­havn og hvis Tro­ja egent­lig lå i Land­skro­na, og Salt­holm var Heli­os’ ø?

Him­melski­bet kan købes her.

Et uddrag af novel­len kan læses her.

Og ende­lig så har Man­fred Chri­sti­an­sen lavet en mere end fin illu­stra­tion af Odys­seus’ trængs­ler, som man kan se oven­for.

Leave a Reply