Grønnedag med Fru Olsen

I for­bin­del­se med Fantasticon.dk er der udgi­vet en bog med artik­ler, et enkelt digt og et par novel­ler. Novel­ler­ne er fra Fan­ta­stiks novel­le­kon­kur­ren­cer 2010 og 2011, og en over­sæt­tel­se af Alais­tair Rey­nolds Soi­re. Det er en meget fin lil­le bog, illu­stre­ret med teg­nin­ger, bil­le­der fra klas­si­ske film og meget mere. Dig­tet er af A Sil­ve­stri, novel­ler­ne af Maj­brit Høyrup, Richard Ibsen og Alistair Rey­nolds, og artiklerne/intereviews af Lars Ahn, Klaus Æ. Mogen­sen, Janus Ander­sen m.v.

En af novel­ler­ne er min, oprin­de­ligt ind­sendt til Fan­ta­stiks novel­le­kon­kur­ren­ce 2011. Jeg vandt ikke, men novel­len, jeg send­te ind, er med i bogen.

Det er en for­holds­vis humo­ri­stisk sag om en stak­kels SoSu-assi­stent, der ople­ver væm­me­li­ge ting i for­bin­del­se med sit besøg hos Fru Olsen. Det er nok en vel­kendt tro­pe med den frem­me­de der kom­mer til en mær­ke­lig by, hvor ind­byg­ger­ne ikke opfø­rer sig helt nor­mal, og der er noget væm­me­ligt, der lurer under over­fla­den, men jeg syn­tes den var sjov at skri­ve og håber at den på sam­me måde er inter­es­sant at læse.

En lil­le notits om bogen fin­der man her. Hvor der bl.a. står føl­gen­de om de dan­ske histo­ri­er i bogen:

The other sto­ri­es in this pro­gram­me book for Fan­ta­sti­con 2012 were writ­ten by Danes. “Frem­med­gjort” (“Estran­ged”) by Maj­brit Høyrup was a thril­ling sf story, and both Richard Ipsen’s “Rådyr” (“Deer”) and Jes­per Rugård Jensen’s “Grøn­nedag med fru Olsen” (“Field day with Mrs Olsen”) were well writ­ten hor­ror sto­ri­es.

En bid (hø) kan læses her og bogen kan for­hå­bent­lig snart købes på Ny Sci­en­ce Fictions hjem­mesi­de og den hed­der Kos­mos og Kata­stro­fer.

Leave a Reply