Lindormen i Langtorp

For et par dage siden udkom anto­lo­gi­en “Frem jog nat­tens mag­ter”.
Der er tale om syv for­tæl­lin­ger, der fore­går i bor­drol­le­spil­let Ulve­vin­ters uni­vers. Novel­ler­ne er udgi­vet i sam­ar­bej­de mel­lem Rol­le­spils­for­la­get og for­e­nin­gen Fan­ta­stik.
Histo­ri­er­ne fore­går alle i det sam­me uni­vers, Tha­ros, der er lavet til rol­le­spil for børn og unge, men er ikke inter­nt for­bund­ne eller hæf­tet direk­te til kon­kre­te rol­le­spil. Novel­ler­ne er bereg­net for børn fra omkring 9 — 12 år, men kan sag­tens læses af ældre. Min histo­rie, der er en af de af de syv i anto­lo­gi­en er skre­vet uden, at jeg har nogen bag­grund i rol­le­spil, men til gen­gæld har jeg læst en hulens mas­se fan­ta­sy. Histo­ri­en hand­ler om Piil og hans far, der rej­ser ud for at fin­de en tyr til at bekæm­pe den lin­dorm, der har besat deres lands­by. Ind­led­nin­gen til histo­ri­en var noget, jeg så for mig i et glimt; Piil og hans far, der går i et tungt sne­vejr, kol­de og for­kom­ne på vej til der, hvor de reg­ner med at fin­de en tyr. Histo­ri­en blev redi­ge­ret meget kraf­tigt, i de før­ste par udkast mød­te Piil og hans far en for­fros­sen tyv på vej­en, som hav­de en væsent­lig rol­le i histo­ri­en, men i redi­ge­rings­fa­sen blev han skå­ret ud efter redak­tø­rens anbe­fa­ling. Jeg blev glad for Piil og har to histo­ri­er mere i stø­be­fon­den, en hvor Piil møder den udklip­pe­de tyv og hans magi­ske sværd, som han har nogen pro­ble­mer, og en om Piil, hvor han for­sø­ger at hen­te knog­ler fra kæm­per­nes grav­plads for at vise over for de andre børn, at han ikke er et skravl.

Histo­ri­en kan købes her, og et uddrag kan læses her.

Leave a Reply