Fredag formiddag 1

Frem­med stjer­ne for­si­de

Den årli­ge sci­en­ce fiction anto­lo­gi, Lige under over­fla­den, udkom igen sid­ste år med en sam­ling betit­let Frem­med Stjer­ne. Den­ne gang var der end­nu fle­re novel­ler af både nye og gam­mel­kend­te for­fat­te­re. Mit bidrag er i sam­lin­gen er Fre­dag for­mid­dag. Det er en histo­rie, der fore­går i sam­me uni­vers som en uud­gi­ven roman, som nok vil­le have skul­let hed­de To tors­da­ge, hvis den var kom­met ud på tryk før novel­len. Hel­dig­vis kan de to læses uaf­hæn­gigt af hin­an­den. Det er en detek­tiv­hi­sto­rie (eller måske ret­te­re poli­ti­hi­sto­rie), der fore­går i et Dan­mark, hvor noget er sket, der har gjort, at fle­re paral­lel­le ver­de­ner er stødt sam­men; i Dra­gør af alle ste­der og på en tors­dag af alle dage. De to ver­de­ner er nær­mest smel­tet sam­men, så bebo­er­ne i Dra­gør får sig en dob­belt­gæn­ger. I man­ge år der­ef­ter er Dra­gør her­me­tisk luk­ket af, bevog­tet af mili­tæ­ret, som nid­kært kon­trol­ler al adgang. De to histo­ri­er har Mik­kel, der er poli­ti­be­tjent, som omdrej­nings­punkt. Mik­kel stam­mer fra Dra­gør, men var i byen, da de To Tors­da­ge stød­te sam­men og kun­ne der­for ikke kom­me til­ba­ge til sin fami­lie. Nu bor han i byen, sav­ner fami­li­en, der blev til­ba­ge, og er sta­dig ansat i poli­ti­et i drabs­af­de­lin­gen. Roma­nen hand­ler om hans før­ste besøg i Dra­gør, hvor han skal opkla­re en for­bry­del­se, der åben­bart hæn­ger sam­men med hans fami­lie, mens novel­len (alt­så Fre­dag for­mid­dag) er så om hans andet besøg. Her skal han skal opkla­re et mystisk døds­fald, hjæl­pe mili­tæ­ret med at få et civilt sam­fund stab­let på bene­ne igen, hol­de sin noget utå­le­li­ge mak­ker ud, sam­ti­dig med at han sta­dig ikke er helt afkla­ret med sit eget for­hold til Dra­gør.

Der er alle­re­de kom­met et par anmel­del­ser:

Også Jes­per Rugård Jen­sen har med ”Fre­dag for­mid­dag” skre­vet en yderst vel­lyk­ket for­tæl­ling. Mik­las arbej­der for poli­ti­et, og en fre­dag for­mid­dag bli­ver han bedt om at tage til Dra­gør med en kol­le­ga for at under­sø­ge et mord. Og hvad har det så med sci­en­ce fiction at gøre? Jo, Dra­gør var udsat for en ufor­klar­lig hæn­del­se nogen tid før, hvor alle ind­byg­ger­ne blev kopi­e­ret. Nu er byen kon­trol­le­ret af mili­tæ­ret, som alt­så har brug for Mik­las hjælp. En rig­tig skræm­men­de og vel­for­talt novel­le om iden­ti­tet og men­ne­ske­lig­hed.

Litteratursiden.dk

Og af Maj­britt Høyrup

Under­gan­gen er lokal i den­ne for­tæl­ling og for­lagt til Dra­gør. Det giver noget rig­tig god kol­o­rit og bid til for­tæl­lin­gen. Læse­ren får straks for­tæl­lin­gens novum at vide og novel­len behand­ler så de per­son­li­ge kon­se­kven­ser det har for de for­skel­li­ge og meget tyde­li­ge og vir­ke­li­ge karak­te­rer i novel­len. Dra­ma­et får en tand mere med en afslø­ring mod slut­nin­gen, der lig­ger godt og natur­ligt i for­læn­gel­se af det læse­ren alle­re­de har fået at vide, men uden at man kan reg­ne det ud.

Gravko.dk

Og ende­lig, så er novel­len ble­vet indstil­let til den årli­ge sci­en­ce fiction pris, Niels Klim 2012, hvil­ket jeg er meget begej­stret for. Og søre­me om den ikke vandt pri­sen for årets bed­ste lang­novel­le. Det er jeg så end­nu mere begej­stret for.

Bogen kan købes hvor som helst

Og et ure­di­ge­ret uddrag af roma­nen føl­ger her .

One comment on “Fredag formiddag

  1. Reply Majbrit Høyrup May 15,2013 09:56

    Hej — den rig­ti­ge adres­se til min blog er gravko.com/blog . Gravko.dk er ejet af en helt anden per­son.

Leave a Reply to Majbrit Høyrup Cancel Reply