Troldens hjerte

Trol­dens hjer­te er med i sam­lin­gen Ny dansk fan­ta­sy 2013 . Mester­ty­vens sid­ste ønske. Det skul­le være fan­ta­sy og nyt, så jeg skrev en histo­rie om hvad der sker efter at prin­ses­sen og hen­des børn er ble­vet red­det fra den trold der har stjå­let hen­de, og hvor­dan hen­des børn rea­ge­rer på det­te skift i opvækst. Histo­ri­en star­te­de en helt andet sted, nem­lig at jeg sad og kau­se­re­de for mig selv over, hvor­dan det vil­le være, hvis man opda­ge­de at ens for­æl­dre var trol­de og kun opdrog en, for­di de hav­de pla­ner om at æde en sene­re. Men det blev så til den­ne her histo­rie, hvor jeg, mens jeg kæm­pe­de med den anden histo­re, plud­se­lig så hoved­per­so­nen i den­ne for mig. Han stod på en slet­te for­an et slot og betrag­ter ski­be­ne fra en angri­ben­de hær løbe op på stran­den og der­ef­ter stil­le an til angreb.  På nogen punk­ter er det en ret soci­al­re­a­li­stisk histo­rie om svigt og magt­mis­brug (måske ikke helt så rea­li­stisk igen), og er ikke klas­sisk fan­ta­sy i den for­stand at der eksem­pel­vis ikke er nogen ‘kvæst’ hoved­per­so­nen skal ud på; red­nings­ar­bej­det er ble­vet gjort, da histo­ri­en star­ter. Men der er trol­de og magi og en mid­delal­der­ag­tig ver­den — og dybe  mør­ke huler og hjer­ter, der er gemt væk.

Det er den anden fan­ta­sy­novel­le jeg får udgi­vet og også num­mer to novel­le hos Kan­dor.

Udover min novel­le er der en ræk­ke andre spæn­den­de for­fat­te­re med, her­un­der A. Sil­ve­stri, Sofie Boy­sen, Flem­m­ing Rasch og Jonas Wil­mann, som jeg har delt anto­lo­gi­er med før.

Bogen er anmeldt her:

For alvor gre­bet blev jeg under læs­ning af Trol­dens hjer­te, hvor Jes­per Rugård begi­ver sig ud i et umid­del­bart klas­sisk even­tyr om trol­den, prin­ses­sen og prin­sen på den hvi­de hest, men så bli­ver det hele vendt på hove­d­et. For trol­den har fået barn med prin­ses­sen og prin­sen er en ond­skabs­fuld tyran og så er vi plud­se­lig ovre i et styk­ke dark fan­ta­sy – med der­til­hø­ren­de hjer­te­blod dryp­pen­de fra sider­ne – frem­ra­gen­de!

En anmel­del­se mere her:

Trol­dens hjer­te” af Jes­per Rugård Jen­sen – I man­ge år måt­te dron­nin­gen leve i Trol­dens fan­ge­skab dybt under jor­den i hans gol­de huler, afson­dret fra lyset og håbet. Her måt­te hun træl­le, og udhol­de alle slags over­greb, før hun blev befri­et af kon­gen. To børn kom der ud af dron­nin­gens skød i de år. Da de tre ende­lig blev befri­et, blev de taget med til­ba­ge til slot­tet. Her må prin­sen san­de, at det ikke er nemt at have både men­ne­ske- og trol­de­blod i åre­ne, og at det kan være skæb­nesvan­gert at føl­ge sit hjer­te. Den­ne for­tæl­ling er det nær­me­ste vi kom­mer klas­sisk fan­ta­sy. Det er en hel­støbt for­tæl­ling, men per­so­ner­ne hav­de svært ved at træn­ge helt i gen­nem til mig – der­til mang­le­de de dyb­de.

Og end­nu en frem­hæv­ning her som den bed­ste i anto­lo­gi­en, i Amdi Sil­ve­stris gen­nem­gang af dan­ske fan­ta­sti­ske anto­lo­gi­er fra 2010 til — 2014:

I det­te even­tyr, for det er et even­tyr, spil­ler orke­stret den sæd­van­li­ge melo­di. Vi har en prins. Vi har en hvid hest. Vi har en trold og så har vi også en sce­ne, der er sat. Men hvor man­ge vil­le gå en komisk vej, ryger den­ne novel­le i en helt anden og langt mør­ke­re ret­ning. Uden helt at for­fal­de til hor­ror, for­mår for­fat­te­ren at brin­ge nog­le af de gam­le tak­ter fra fol­ke­e­ven­ty­re­ne frem. Helt til­ba­ge fra den tid, hvor de blev for­talt omkring bålet og så san­de­lig ikke hav­de nogen hap­py ending.

Anto­lo­gi­en kan købes her eller her.

Leave a Reply