Krigen i himlen 1

NaerOgFjern-For­le­den udkom Sci­en­ce Fiction Cirk­lens sene­ste bind i seri­en Under over­fla­den, en anto­lo­gi af dan­ske sci­en­ce fiction novel­ler. Det er bind syv og otte føl­ger fak­tisk snart efter. Jeg har novel­len Kri­gen i him­len med i den.

Det er en histo­rie, der har været læn­ge under­vejs. Jeg skrev den først på engelsk i 2006/2007, i for­bin­del­se med Euro­con 2007, der blev afholdt i Dan­mark. Den blev ikke publi­ce­ret (jeg har ten­dens til at sky­de skyl­den på de meget stram­me krav om læng­de, der var den­gang (max 2007 ord), som betød at jeg måt­te skæ­re  her og der i den oprin­de­li­ge histo­rie, eller måske ret­te­re slag­te næsten hvert andet ord). Men alt godt kom­mer til den der ven­ter, og her er så den  ende­li­ge ver­sion, der  blev folet som en meget sun­de­re kra­bat med en vægt på omkring 4500 ord.

Hvor­om alting er, så blev den ikke udgi­vet, men blev lig­gen­de i den vir­tu­el­le skuf­fe på min com­pu­ter (sådan rent fak­tisk på Goog­le Dri­ve, hvor det meste af mine skri­ve­ri­er fore­går — så kan NSA også læse med, nem­lig). Jeg har skre­vet på den spora­disk siden (på engelsk)), men det var først her til for­å­ret, at jeg kaste­de mig over den igen. Jeg genskrev den på dansk og fik den fær­dig og skip­pet afsted til redak­tio­nen og blev udvalgt  og kan nu ses på tryk. Den er så i mel­lem­ti­den ble­vet skre­vet fær­dig på engelsk, og er i skri­ven­de øje­blik ved at bli­ve over­sat til tysk — og er nu ble­vet trykt i pro­gram­bo­gen til den tyske Muc­con okto­ber 2013. Hvor jeg også har været ned og læse den engel­ske ver­sion op — noget nervøs for­an to tyske til­hø­re­re. Pro­gram­bo­gen kan købes på ama­zon.

Histo­ri­en er en nano-tek­no­lo­gi histo­rie, og ser (let­te­re humo­ri­stisk) på en ver­den, hvor det er muligt at splej­se ens bevidst­hed sam­men med nanor­o­bot­ters og bli­ve et nyt og bed­re men­ne­ske. Hvor­dan vil det hæn­ge sam­men med psy­kisk syg­dom (eller nok ret­te­re med mine noget tåge­de fore­stil­lin­ger om at være skizof­ren)?

Man kan i øvrigt fin­de man­ge kend­te ansig­ter i anto­lo­gi­en, hvis man er til nuti­di­ge dan­ske fan­ta­sti­ske novel­ler: Gud­run Øster­gaard, Flem­m­ing Rasch, Lars Ahn, Man­fred Chri­sti­an­sen, Ken­neth Kra­bat og Lon­ni Krau­se og …  Der er også et tids­rej­se­e­ven­tyr, hvor man kan være hel­ten af Simon Chri­si­a­en­sen. Der er en ræk­ke andre med som jeg aldrig har læst før eller kun en enkelt gang eller to, her­un­der min fore­lø­bi­ge ynd­lings­hi­sto­rie, nem­lig Hen­ning Ander­sens Fyrtår­net, som er en på alle måder fan­ta­stisk hård sci­en­ce fiction histo­rie med et meget virk­nings­fuldt sprog.

Den før­ste anmel­del­se er tik­ket ind, her fra litteratursiden.dk:

Blandt de novel­ler jeg især bed mær­ke i, er Jes­per Rugård Jen­sens ’Kri­gen i him­len’. Da Eigons kone bider ham i læben under et kys, over­fø­rer hun util­sig­tet nog­le af sine nano­er til ham. Eigon har aldrig fået lavet nogen udvi­del­ser, da stem­mer­ne i hans hoved har sagt nej. Så hvad sker der, når en skizof­ren krop til­fø­res nano­er, der arbej­der for at hjæl­pe vært­skrop­pen man­ge per­son­lig­he­der med at opnå sine mål?

En anden kan fin­des her og siger:

Kri­gen i him­len”: Fjendt­li­ge nano-robot­ter går amok i en gal mand. Sjov sur­re­a­li­stisk histo­rie, som bru­ger sin gen­re og er godt skre­vet, men uden så meget dyb­de og uni­vers udenom.

Og Him­melski­bet anmel­der den her og siger:

Jes­per Rugård Jen­sen: “Kri­gen i him­len” – Nano­bot­ter i bor­ger­krig inden i en skizof­ren ægte­mand. Sort­hu­mo­ri­stisk vari­ant af “Post­bu­det rin­ger altid to gan­ge”, der er pænt grum.

Nær og fjern kan købes hos for­la­get her eller lidt sene­re nok fra både saxo.dk og andre velas­sor­te­re­de butik­ker.

One comment on “Krigen i himlen

  1. Reply Carl-Eddy Skovgaard Sep 22,2013 17:21

    Tak for omta­len. Jeg mener i øvrigt også selv at Fyrtår­net er en af de bed­ste histo­ri­er i anto­lo­gi­en.

Leave a Reply