Sigfred og Farphner

Knud Larns noget ure­gel­mæs­sigt udkom­men­de fan­zi­ne har i man­ge år haft en novel­le­kon­kur­ren­ce, som jeg fle­re gan­ge har del­ta­get i. Det var fak­tisk dis­se kon­kur­ren­cer, der anspo­re­de mig til at skri­ve mere ved­hol­den­de og mål­ret­tet, da de gav en kon­kret og opnå­e­lig mulig­hed for udgi­vel­se. Det ser ud til at han med num­mer 22 har udgi­vet næst­sid­ste num­mer og det inde­hol­der en ræk­ke novel­ler fra en kon­kur­ren­ce med tema­et “Dan­sker­ne og frem­ti­dens kul­tur­liv”.

Jeg ind­send­te en histo­rie inspi­re­ret af Wag­ners Ring­cy­klus, hen­sat til en fjern frem­tid, hvor men­ne­ske­he­den er emi­gre­ret til Oort-sky­en og for­sø­ger at hol­de fast i deres for­tid. Her­un­der histo­ri­en om, hvor­dan det gik til at de end­te ude i det evi­ge mør­ke.

Histo­ri­en er nok det tæt­te­ste, jeg har været på at skri­ve langt ude i frem­ti­den-histo­ri­er, men jeg sny­der også lidt ved at den læng­ste frem­tid er ram­men om den egent­li­ge histo­rie (eller også er det en meget finur­lig kine­sisk æske med man­ge rum).

Ud over min histo­rie er der vin­der­hi­sto­ri­en af A Sil­ve­stri, og novel­ler af Pia Lin­de­strand, Oli­ver Ruby og Mark Hvil­sted.

Et lil­le uddrag kan læses her.

Leave a Reply