Hjemkomsten

imageFor­la­get Kan­dor har lige udgi­vet en ny anto­lo­gi med tit­len Drif­ter og med tema­et ‘mørk ero­ti­ka’. Der blev ind­kaldt til den i 2013 og jeg skrev en novel­le der­til; fak­tisk skrev jeg to. Den før­ste fore­gik i et tog på vej op gen­nem Fin­land, og faldt der­for for de betin­gel­ser, der var for anto­lo­gi­en (at novel­len skul­le være hor­ror, ero­tisk og fore­gå i Dan­mark). Det sid­ste gik først op for mig 10 dage før afle­ve­ring, så jeg panik­ke­de lidt, men fandt så en gam­mel begyn­del­se i stab­len af noter, der nogen­lun­de lød sådan:

Det er mor­gen, da min søn kom­mer hjem igen.
Han må have gået hele nat­ten. Lej­ren lig­ger i den anden ende af øen, og bus­sen kører slet ikke efter otte.”

Det var en begyn­del­se, der bare hav­de lig­get og ven­tet i næsten et år, men jeg vid­ste ikke mere om histo­ri­en end at der var tale om en kvin­de, hvis søn kom­mer hjem fra en lejr, han har været inter­ne­ret i, og at hen­des reak­tion på hans hjem­komst er mær­ke­lig. Og det var sådan set alt, jeg vid­ste om den histo­rie, da jeg begynd­te på den igen.

Det er en spø­gel­ses­hi­sto­rie af en slags, og den er inspi­re­ret (meget løse­ligt) af en bog jeg læste om de rus­si­ske lej­re for tyske­re (af en hver slags) efter anden ver­denskrig: “Alt hvad jeg har, bær jeg på mig” af Her­ta Mül­ler. Men her er histo­ri­en for­talt fra en anden vin­kel. Jeg tror den for en stor dels ved­kom­men­de hand­ler om skyld og savn.

Det blev en ander­le­des histo­rie end jeg hav­de tro­et de før­ste linjer vil­le føre mig hen; kra­vet om ero­tik før­te det over i noget helt andet end jeg hav­de for­ven­tet, og den blev der­for ret spæn­den­de at skri­ve — og jeg håber selv­føl­ge­lig at den er til­sva­ren­de at læse. Den ero­ti­ske del var udfor­dren­de, da den både er set fra et andet køn, og for­di det føl­tes rela­tivt eks­pli­cit at skri­ve (set i baks­pej­let kun­ne det nok være vær­re).

Bogen kan købes her.

Et lil­le uddrag af novel­len kan læses her (det er ikke helt den ende­li­ge ver­sion, den kan læses i bogen).

Leave a Reply