En lang og drømmeløs søvn

image
For snart læn­ge siden udsend­te Kan­dor en ind­kal­del­se til en vam­py­ran­to­lo­gi. Jeg skrev en histo­rie og send­te den ind, men histo­ri­en kom ikke med, og jeg skrev den der­ef­ter om (rig­tig man­ge gan­ge), og den end­te sit liv i anto­lo­gi­en “De andres blod” i ste­det.
En lang og drøm­me­løs søvn er en sci­en­ce fiction vam­pyr-histo­rie, for så vidt at den fore­går i frem­ti­den og der er vam­py­rer med. Ide­en bag var tan­ken om, hvad der kun­ne ske med sam­fun­det, hvis vam­py­rer vir­ke­lig plud­se­lig trå­d­te ud af mør­ket og begynd­te at æde men­ne­sker. Hvor­dan vil­le det påvir­ke os. Som med så meget andet, så tror jeg at men­ne­sker er utro­ligt til­pas­nings­ven­li­ge, så der vil­le ikke gå lang tid, før vi hav­de væn­net os til den nye ver­den.
Histo­ri­en fore­går et par år efter den­ne kata­stro­fe og vores helt er en poli­ti­be­tjent, der mest arbej­der med over­våg­ning af par­ke­rings­kæl­dre, og han bli­ver invol­ve­ret i opkla­rin­gen af piger, der for­svin­der fra et hospi­tal. Det er selv­føl­ge­lig en lidt mere spe­get sag, og han kom­mer ud for lidt af hvert.
Jeg brug­te lang tid på sel­ve ver­dens­op­byg­nin­gen, og der er en del sce­ner, som er klip­pet ud af den ende­li­ge novel­le; men en af poin­ter­ne er selv­føl­ge­lig at vi er lære­nem­me, og men­ne­ske­ne har snart over­ta­get en del af de uno­der, som vam­py­rer­ne ellers står for.
Histo­ri­en fore­går i Køben­havn, både i Søn­der­mar­ken, på Ama­ger og i cen­trum. Det er altid en for­nø­jel­se at bru­ge ste­der man ken­der, og f.eks. Søn­der­mar­ken har cister­ne, som er et sted, man ikke vil­le kun­ne fin­de på selv, men som er gan­ske fan­ta­sti­ske som bag­grund for en vam­py­r­hi­sto­rie.

Histo­ri­en kan sam­men med andre novel­ler købes via Vale­ta, og der er end­da også en bog­trai­ler og det hele.

Leave a Reply