About

Her fin­der man uddrag og links til mine skri­ve­ri­er.

Jeg har fået trykt novel­ler i diver­se maga­si­ner og i en enkelt novel­le­sam­ling, men sat­ser på at det bli­ver til mere efter­hån­den. Der­u­d­over har jeg en ræk­ke (uaf­slut­te­de) manuskrip­ter til hele bøger, her­un­der nær­frem­tids sci­en­ce fiction, der fore­går i Dra­gør, urban fan­ta­sy (to stks) og en histo­risk (eller ret­te­re før­hi­sto­risk) ung­doms­ro­man der fore­går i peri­o­den ved bon­de­ste­nal­de­rens ind­t­og i Dan­mark — men som hand­ler om alt muligt andet også :-).

Jeg arbej­der også på en ræk­ke novel­ler, mest fan­ta­sy og sci­en­ce fiction, og så et enkelt digt eller to når inspira­tio­nen ram­mer.

Leave a Reply