En lang og drømmeløs søvn

For snart læn­ge siden udsend­te Kan­dor en ind­kal­del­se til en vam­py­ran­to­lo­gi. Jeg skrev en histo­rie og send­te den ind, men histo­ri­en kom ikke med, og jeg skrev den der­ef­ter om (rig­tig man­ge gan­ge), og den end­te sit liv i anto­lo­gi­en “De andres blod” i ste­det. En lang og drøm­me­løs søvn er en sci­en­ce fiction vam­pyr-histo­rie, ...

Hjemkomsten

Hjemkomsten
For­la­get Kan­dor har lige udgi­vet en ny anto­lo­gi med tit­len Drif­ter og med tema­et ‘mørk ero­ti­ka’. Der blev ind­kaldt til den i 2013 og jeg skrev en novel­le der­til; fak­tisk skrev jeg to. Den før­ste fore­gik i et tog på vej op gen­nem Fin­land, og faldt der­for for de betin­gel­ser, der var for anto­lo­gi­en (at ...

Sigfred og Farphner

Knud Larns noget ure­gel­mæs­sigt udkom­men­de fan­zi­ne har i man­ge år haft en novel­le­kon­kur­ren­ce, som jeg fle­re gan­ge har del­ta­get i. Det var fak­tisk dis­se kon­kur­ren­cer, der anspo­re­de mig til at skri­ve mere ved­hol­den­de og mål­ret­tet, da de gav en kon­kret og opnå­e­lig mulig­hed for udgi­vel­se. Det ser ud til at han med num­mer 22 har ...

Krigen i himlen 1

Krigen i himlen
For­le­den udkom Sci­en­ce Fiction Cirk­lens sene­ste bind i seri­en Under over­fla­den, en anto­lo­gi af dan­ske sci­en­ce fiction novel­ler. Det er bind syv og otte føl­ger fak­tisk snart efter. Jeg har novel­len Kri­gen i him­len med i den. Det er en histo­rie, der har været læn­ge under­vejs. Jeg skrev den først på engelsk i 2006/2007, i ...

Troldens hjerte

Trol­dens hjer­te er med i sam­lin­gen Ny dansk fan­ta­sy 2013 . Mester­ty­vens sid­ste ønske. Det skul­le være fan­ta­sy og nyt, så jeg skrev en histo­rie om hvad der sker efter at prin­ses­sen og hen­des børn er ble­vet red­det fra den trold der har stjå­let hen­de, og hvor­dan hen­des børn rea­ge­rer på det­te skift i opvækst. ...

Nattens åbne døre

Nattens åbne døre
Jeg skrev nat­tens åbne døre for snart meget lang tid siden. Det var en histo­rie, der kom til mig i et glimt. En ensom kvin­de med sin tee­na­ge­dat­ter langt ude i sko­ven i et fjer­nt land for læn­ge siden. Kvin­den har én gang været hjem­søgt af et over­na­tur­ligt væsen, og hun fryg­ter nu, at det ...

Fredag formiddag 1

Den årli­ge sci­en­ce fiction anto­lo­gi, Lige under over­fla­den, udkom igen sid­ste år med en sam­ling betit­let Frem­med Stjer­ne. Den­ne gang var der end­nu fle­re novel­ler af både nye og gam­mel­kend­te for­fat­te­re. Mit bidrag er i sam­lin­gen er Fre­dag for­mid­dag. Det er en histo­rie, der fore­går i sam­me uni­vers som en uud­gi­ven roman, som nok vil­le ...

Lindormen i Langtorp

Lindormen i Langtorp
For et par dage siden udkom anto­lo­gi­en “Frem jog nat­tens mag­ter”. Der er tale om syv for­tæl­lin­ger, der fore­går i bor­drol­le­spil­let Ulve­vin­ters uni­vers. Novel­ler­ne er udgi­vet i sam­ar­bej­de mel­lem Rol­le­spils­for­la­get og for­e­nin­gen Fan­ta­stik. Histo­ri­er­ne fore­går alle i det sam­me uni­vers, Tha­ros, der er lavet til rol­le­spil for børn og unge, men er ikke inter­nt for­bund­ne ...

Grønnedag med Fru Olsen

Grønnedag med Fru Olsen
I for­bin­del­se med Fantasticon.dk er der udgi­vet en bog med artik­ler, et enkelt digt og et par novel­ler. Novel­ler­ne er fra Fan­ta­stiks novel­le­kon­kur­ren­cer 2010 og 2011, og en over­sæt­tel­se af Alais­tair Rey­nolds Soi­re. Det er en meget fin lil­le bog, illu­stre­ret med teg­nin­ger, bil­le­der fra klas­si­ske film og meget mere. Dig­tet er af A Sil­ve­stri, ...

Odysseus rejser hjem

Odysseus rejser hjem
Him­melski­bet num­mer 31 inde­hol­der tre novel­ler, her­af en af mine (de andre to er af A. Sil­ve­stri og Sari Ther­kel­sen Arent). Odys­seus rej­ser hjem blev skre­vet til Fan­ta­stiks fan-fiction kon­kur­ren­ce (som blev vun­det af Sil­ve­stri med en meget fin novel­le i Discwor­ld uni­ver­set). Odys­seus rej­ser hjem er som tit­len anty­der en gen­for­tæl­ling af Odys­se­en, men ...