Det sker igen

For­la­get Kan­dor har udgi­vet en ny anto­lo­gi om racis­me, kon­trol­men­ta­li­tet, frem­med­gø­rel­se, rin­ge­agt af men­ne­ske­lig. Oplæg­get var, at det skul­le være i horror/weird gen­ren, og jeg skrev der­for novel­len “Den søde ven­te­tid”, der giver et bud på, hvor­dan vi opbyg­ger hadet til andre. Måske ikke et helt rea­li­stisk bud, men så kan man læse den i ...

Sølvbyen og andre Helsingør-noveller

Sølv­by­en er en anto­lo­gi om Hels­in­gør, ini­ti­e­ret og redi­ge­ret af Lon­ni Krau­se. I anto­lo­gi­en med­vir­ker en ræk­ke for­skel­li­ge for­fat­te­re med hver deres bil­le­de af Hels­in­gør, i alver­dens gen­rer og stilar­ter. Jeg bidra­ger med en novel­le, som tid­li­ge­re er beskre­vet her. Bogen kan erhver­ves hos bog­hand­le­re eller over net­tet.

Hvis løver kunne tale

End­nu en udgi­vel­se i Sci­en­ce Fiction cirk­lens Lige under over­fla­den serie. De er oppe på num­mer fem, og jeg har fået num­mer to novel­le med i seri­en. Den­ne gang er det ikke alter­na­te history, men gedi­gen (tror jeg nok) sci­en­ce fiction: Robot­ter og kun­stig intel­li­gens. Histo­ri­en er inspi­re­ret af Witt­genste­ins udta­lel­se om, at hvis løver ...

Mission til Cho’it

Mission til Cho'it
Jeg er tem­me­lig glad for histo­ri­er om vikin­ger og syda­me­ri­ka­ne­re fra tiden før Colum­bus’ ankomst. Der er tale om sam­fund, der på man­ge måder er fuld­stæn­digt frem­me­de for os (både på den gode og den ikke helt så gode måde). Det­te iblan­det en ekstra inter­es­se for ‘alter­na­te history’ gen­ren, gør det vel oplagt at skri­ve ...

Fuld Assimilation

Nye­ste num­mer af Novum (nr 98 — 2010)  inde­hol­der en gan­ske bit­te novel­le — skre­vet af mig. Det er en meget kort ting på kun 1100 ord — tæt på flash fiction græn­sen. Novel­len er en ali­en inva­sion af den klas­si­ske slags, en bodys­nat­cher klon, hvis man kan sige sådan. Der lig­ger man­ge klas­si­ke­re og lurer bag ...

Digte

Jeg fik i som­mers opta­get et digt i en anto­lo­gi udgi­vet af Poe­tisk Bureau og tænk­te, at jeg i den anled­ning vil­le skri­ve lidt om de dig­te­ri­er, jeg har gjort gen­nem tiden. Dig­tet med den lyri­ske titel “Far­vel til et skur” er mit før­ste digt på tryks­vær­te, udover to jeg ved almin­de­lig nepo­tis­me har fået ...

Sæt mig fri, sagde ånden — novelle om Helsingør

Sæt mig fri, sagde ånden — novelle om Helsingør
I for­bin­del­se med Lit­te­ra­Tour, et pro­jekt om Hels­in­gør, skrev jeg en novel­le om en dreng og hans ople­vel­ser på Tek­nisk Muse­um en gang i for­ti­den. Novel­len er (del­vist) inspi­re­ret af mine egne besøg på muse­et, som jeg har været begej­stret for, siden jeg så det før­ste gang i den tid­li­ge sko­le­al­der. Spe­ci­elt fly­ver­ma­ski­ner­ne har altid fået ...

Simons Jul

Simons Jul
End­nu en histo­rie til Knud Larns Sci­en­ce Fiction Fan­zi­ne. Den­ne her gang var emnet ‘First Con­ta­ct’. Jeg hav­de i et styk­ke tid gået og tænkt over en histo­rie med et barn med autis­me som hoved­per­son. Det inter­es­se­rer mig spe­ci­elt i for­hold til dis­kus­sio­nen, om hvor ander­le­des folk med autis­me tæn­ker ifht folk uden sådan, I ...

Manden i månen, nu på papir

Den­ne her er fra omkring 2006 og skre­vet til Knud Larn Sci­en­ce Fiction kon­kur­ren­ce. Den­ne her gang med tema­et: dan­ske­re på månen. Jeg send­te hoved­per­so­nen Cil­la afsted, først var hun en del af et rea­li­ty show på månen. Ide­en bag var kon­cep­tet “du kan ingen­ting, der­for sæt­ter vi dig i en situ­a­tion, du slet ikke ...

Dystre Danmark

Jeg fik en novel­le med i Dystre Dan­mark og har læn­ge gået og ven­tet på at hele anto­lo­gi­en kom ud. Ende­lig i slut­nin­gen af august fik jeg så bogen i hæn­der­ne (til Fan­ta­sti­con 2009), og jeg synes resul­ta­tet er godt. En ræk­ke dan­ske hor­r­or­for­tæl­lin­ger — hvor min er den abso­lut kor­te­ste — der alle sam­men ...