Digte

Jeg fik i som­mers opta­get et digt i en anto­lo­gi udgi­vet af Poe­tisk Bureau og tænk­te, at jeg i den anled­ning vil­le skri­ve lidt om de dig­te­ri­er, jeg har gjort gen­nem tiden. Dig­tet med den lyri­ske titel “Far­vel til et skur” er mit før­ste digt på tryks­vær­te, udover to jeg ved almin­de­lig nepo­tis­me har fået ...