Mission til Cho’it

Mission til Cho'it
Jeg er tem­me­lig glad for histo­ri­er om vikin­ger og syda­me­ri­ka­ne­re fra tiden før Colum­bus’ ankomst. Der er tale om sam­fund, der på man­ge måder er fuld­stæn­digt frem­me­de for os (både på den gode og den ikke helt så gode måde). Det­te iblan­det en ekstra inter­es­se for ‘alter­na­te history’ gen­ren, gør det vel oplagt at skri­ve ...

Fuld Assimilation

Nye­ste num­mer af Novum (nr 98 — 2010)  inde­hol­der en gan­ske bit­te novel­le — skre­vet af mig. Det er en meget kort ting på kun 1100 ord — tæt på flash fiction græn­sen. Novel­len er en ali­en inva­sion af den klas­si­ske slags, en bodys­nat­cher klon, hvis man kan sige sådan. Der lig­ger man­ge klas­si­ke­re og lurer bag ...

Sæt mig fri, sagde ånden — novelle om Helsingør

Sæt mig fri, sagde ånden — novelle om Helsingør
I for­bin­del­se med Lit­te­ra­Tour, et pro­jekt om Hels­in­gør, skrev jeg en novel­le om en dreng og hans ople­vel­ser på Tek­nisk Muse­um en gang i for­ti­den. Novel­len er (del­vist) inspi­re­ret af mine egne besøg på muse­et, som jeg har været begej­stret for, siden jeg så det før­ste gang i den tid­li­ge sko­le­al­der. Spe­ci­elt fly­ver­ma­ski­ner­ne har altid fået ...

Simons Jul

Simons Jul
End­nu en histo­rie til Knud Larns Sci­en­ce Fiction Fan­zi­ne. Den­ne her gang var emnet ‘First Con­ta­ct’. Jeg hav­de i et styk­ke tid gået og tænkt over en histo­rie med et barn med autis­me som hoved­per­son. Det inter­es­se­rer mig spe­ci­elt i for­hold til dis­kus­sio­nen, om hvor ander­le­des folk med autis­me tæn­ker ifht folk uden sådan, I ...

Manden i månen, nu på papir

Den­ne her er fra omkring 2006 og skre­vet til Knud Larn Sci­en­ce Fiction kon­kur­ren­ce. Den­ne her gang med tema­et: dan­ske­re på månen. Jeg send­te hoved­per­so­nen Cil­la afsted, først var hun en del af et rea­li­ty show på månen. Ide­en bag var kon­cep­tet “du kan ingen­ting, der­for sæt­ter vi dig i en situ­a­tion, du slet ikke ...

Dystre Danmark

Jeg fik en novel­le med i Dystre Dan­mark og har læn­ge gået og ven­tet på at hele anto­lo­gi­en kom ud. Ende­lig i slut­nin­gen af august fik jeg så bogen i hæn­der­ne (til Fan­ta­sti­con 2009), og jeg synes resul­ta­tet er godt. En ræk­ke dan­ske hor­r­or­for­tæl­lin­ger — hvor min er den abso­lut kor­te­ste — der alle sam­men ...

Kickstart

Proxi­ma no 86 inde­holdt bl.a novel­len “Kick­start”. Histo­ri­en er stærkt inspi­re­ret af C. J. Cher­ryhs for­søg med at lade ali­ens tale på andre måder end via Navneord/Verbum. Så jeg eks­pe­ri­men­te­re­de en smu­le med hvor­dan en sten kun­ne for­sø­ge at kom­mu­ni­ke­re med omver­de­nen. Dog ikke en hvil­ken som helst sten. Der­u­d­over er resten af histo­ri­en for­talt i ...

Himlens stjerner i de kolde nætter

End­nu en novel­le jeg fik sendt til Knud Larns kon­kur­ren­ce, den­ne gang et point fra vin­der­novel­len (som var Richard Ipsens meget fine“Den før­ste euro­pæ­i­ske kon­cert). Histo­ri­en hand­ler (til­dels) om den før­ste rum­ra­ket, der selv­føl­ge­lig blev for­søgt sendt op fra Por­ce­læns­fa­brik­ken i Val­by engang i tiden før Anden Ver­denskrig. Den­ne var et for­søg på at skri­ve ...

Gastronauterne

Gastro­nau­ter­ne er som nav­net måske anty­der et for­søg på at skri­ve en humo­ri­stisk novel­le, og det lyk­ke­des da godt nok til at den kom med i Knud Larns Sci­en­ce Fiction maga­sin (som den ene af de to, jeg fik med det år). Den fik hver­ken nogen før­ste eller anden plads, men det er også en ...

Mormors Tentakel

Den før­ste af de novel­ler jeg har fået trykt i Knud Larns Sci­en­ce Fiction Fan­zi­ne: Mor­mors Ten­ta­kel. For­ud­sæt­nin­gen er enkel (men meget dansk skul­le jeg mene): Kri­gen mod rumvæ­se­ner­ne har været der; og den blev kæm­pet mel­lem jord­bo­er­ne selv. Nu er fre­den kom­met og genop­byg­nin­gen skal igang — hvad skal der så ske med dem, ...