Kickstart

Proxi­ma no 86 inde­holdt bl.a novel­len “Kick­start”. Histo­ri­en er stærkt inspi­re­ret af C. J. Cher­ryhs for­søg med at lade ali­ens tale på andre måder end via Navneord/Verbum. Så jeg eks­pe­ri­men­te­re­de en smu­le med hvor­dan en sten kun­ne for­sø­ge at kom­mu­ni­ke­re med omver­de­nen. Dog ikke en hvil­ken som helst sten. Der­u­d­over er resten af histo­ri­en for­talt i ...

Himlens stjerner i de kolde nætter

End­nu en novel­le jeg fik sendt til Knud Larns kon­kur­ren­ce, den­ne gang et point fra vin­der­novel­len (som var Richard Ipsens meget fine“Den før­ste euro­pæ­i­ske kon­cert). Histo­ri­en hand­ler (til­dels) om den før­ste rum­ra­ket, der selv­føl­ge­lig blev for­søgt sendt op fra Por­ce­læns­fa­brik­ken i Val­by engang i tiden før Anden Ver­denskrig. Den­ne var et for­søg på at skri­ve ...

Gastronauterne

Gastro­nau­ter­ne er som nav­net måske anty­der et for­søg på at skri­ve en humo­ri­stisk novel­le, og det lyk­ke­des da godt nok til at den kom med i Knud Larns Sci­en­ce Fiction maga­sin (som den ene af de to, jeg fik med det år). Den fik hver­ken nogen før­ste eller anden plads, men det er også en ...

Mormors Tentakel

Den før­ste af de novel­ler jeg har fået trykt i Knud Larns Sci­en­ce Fiction Fan­zi­ne: Mor­mors Ten­ta­kel. For­ud­sæt­nin­gen er enkel (men meget dansk skul­le jeg mene): Kri­gen mod rumvæ­se­ner­ne har været der; og den blev kæm­pet mel­lem jord­bo­er­ne selv. Nu er fre­den kom­met og genop­byg­nin­gen skal igang — hvad skal der så ske med dem, ...

Velkommen (endnu en gang)

Det­te er nok mit tred­je for­søg på at star­te en blog, men den­ne gang er ide­en ikke at jeg skal dele mine dag­li­ge over­vej­el­ser med nogen; men mere at have et sted hvor jeg kan læg­ge nyhe­der og dele af mine skri­ve­ri­er ud — når (og hvis) de bli­ver udgi­vet. Even­tu­el­le læse­re er meget vel­kom­ne ...