Kickstart 1

KICKSTART


PINE GAP ATOMKRAFTVÆRK VERDENS STØRSTE

Den austral­ske rege­ring udta­ler, at prø­ve­kørs­len af Reak­tor 1 på Pine Gap vær­ket i fre­dags for­løb uden næv­ne­vær­di­ge pro­ble­mer. Pine Gap vær­ket, der er pla­ce­ret tæt på Ali­ce Springs i et af ver­dens mest øde områ­der, vil have en reak­tor kapa­ci­tet på over ti gan­ge eksi­ste­ren­de austral­ske vær­ker. Det Tho­ri­um…


Vi

Vi

Vi

Vi

Vi

+0.01v

Vi

Jeg

Vi

Jeg

Vi

0

Vi

Vi

Vi

Vi

Vi

-0.1v

JORDSKÆLV I AUSTRALIEN!

De nord­li­ge ter­ri­to­ri­er i Austra­li­en blev klok­ken 16.40 dansk tid udsat for et jord­s­kælv af en styr­ke 7.4 på Rich­ter­ska­la­en. Jord­s­kæl­vet, der var kon­cen­tre­ret nord for Ali­ce Springs, resul­te­re­de kun i mate­ri­el­le ska­der. De austral­ske myn­dig­he­der mel­der…


Vi

Drøm­mer

Drøm­te

Vil Drøm­me

Tung

+1v

Her

Jeg

Vi

Jeg

Svæ­ve

0

Der

Klæ­ber

Til

Sten

Tung

-2v

MYSTISKE UDLADNINGER FRA KLIPPE!

I for­bin­del­se med jord­s­kæl­vet i man­dags i Austra­li­en mel­der den austral­ske rege­ring, at fle­re viden­skabs­folk er sendt til  natio­nal­par­ken Uluru-Kata Tjutan for at under­sø­ge, hvad de beteg­ner som ufor­klar­li­ge elek­tro­mag­ne­ti­ske udlad­nin­ger i områ­det. De impli­ce­re­de for­ske­re reg­ner med at udlad­nin­ger­ne, hver­ken er rela­te­re­de til det nyli­ge jord­s­kælv eller til den storm, der sent søn­dag lokal tid ram­te egnen med ind­til fle­re lyn­nedslag af en hidtil uset styr­ke…


Dele

Sover

Sta­dig

Vi

Vi

+15v

Slag

Jeg

Vi

Jeg

Der

0

Ener­gi

Kryd­ser

Spor i Mør­ket

Dan­ser

Vi

-15v

MÅLING MÅSKE MAGNETISK METEORIT!

Målin­ger omkring Uluru klip­pen i Austra­li­en indi­ke­rer, at den­ne måske er mag­ne­tisk i et ind­til nu ukendt omfang. Den sto­re klip­pe, der af lokal­be­folk­nin­gen opfat­tes som magisk, er for øje­blik­ket udsat for en intens gransk­ning af geo­lo­ger og fysi­ke­re udsendt af den austral­ske rege­ring. Klip­pen er mistænkt for at være opha­vet for den ekstra­or­di­næ­re elek­tro­mag­ne­ti­ske strå­ling, der har været målt i Ali­ce Springs, siden jord­s­kæl­vet i man­dags. Dr. Micha­el Stro­es­ser, der leder under­sø­gel­ser­ne, udta­ler dog, at det er usand­syn­ligt at strå­lin­gen skul­le kun­ne kom­me fra Uluru klip­pen. Den er gan­ske sim­pelt for velun­der­søgt til, at det kan være til­fæl­det. Uluru klip­pen har læn­ge været betrag­tet som en del af det oprin­de­li­ge land­skab, men nye­re forsk­ning har på det sene­ste peget på at den meget vel kan være en meteor, der ram­te Austra­li­en for over 200 000 år siden. Den tæt­te inte­gra­tion til…


Os

Tag

Jeres

Kon­takt

Os

+5v

Til

Leder

Jeres

Leder

Til

0

3 hz

5 hz

7 hz

11 hz

13 hz

-5v

One comment on “Kickstart

  1. Pingback: Kickstart – Voxpod

Leave a Reply