Nattens åbne døre 1

I drøm­men er hun helt let, som om hun fly­der på en mørk flod. Hun bevæ­ger en fod, og den møder en sirups­ag­tig mod­stand. Hun ved ikke, om hun lig­ger på ryg­gen eller maven, mør­ket tæt­ner omkring hen­de, og hun bli­ver opmærk­som på tavs­he­den, der trin­vist for­vand­les til en susen og bli­ver til en fløjten­de vind, der dan­ser bøl­ger, hvor hun fly­der. Langt bor­te kan hun høre en stem­me, der kal­der på hen­de. Insi­ste­ren­de og inde­k­lemt, som om tale­ren ikke kan få luft. Hun kan ikke høre orde­ne, men hun ved, at lige om lidt vil hun for­stå. Hun dre­jer sig lang­somt rundt, og ude i det fjer­ne kan hun se den skik­kel­se, der står og kal­der på hen­de. Kal­det bli­ver var­me, der strå­ler hele vej­en ud fra maven og lover mere. Så kan hun mær­ke, at hun våg­ner. Hun klam­rer sig til drøm­men; der er noget dra­gen­de ved skik­kel­sen, der kla­gen­de ser hen­de gå. Var­men for­la­der hen­de og søger ind mod maven og for­svin­der så.

Tia fin­der vej ud af søv­nen med besvær og gis­pen­de vej­rtræk­ning. Hun vik­ler sig ud af det tun­ge tæp­pe, der har stram­met sig rundt om hen­des ben og for­sø­ger at få sit hjer­te til at hol­de op med at slå så hårdt. Hun husker ikke hele drøm­men, men hun er sik­ker på, at hun var ban­ge for noget i den. Ban­ge og fuld af for­vent­ning. Hun gni­der øjne­ne og sæt­ter sig op. I sen­gen over for hen­des lig­ger hen­des dat­ter. Hun lig­ger helt stil­le med åbne, opspi­le­de øjne og ser på Tia.

Tia betrag­ter sin dat­ter og hvi­sker hen­des navn, Rose; har svært ved ikke at sige det højt. Hun kan næsten ikke genkal­de hen­de, som det væsen, der kom løben­de mod hen­de og vil­le tages op for så lang tid siden. Det ansigt der smi­le­de, når hun put­te­de grød med jord­bær ind i hen­des mund og puste­de hen­de i næsen. Det er, som er det en gan­ske anden, der lig­ger over for hen­de.

Hun flyt­ter blik­ket og ser sig om i den spartan­ske hyt­te. Den er byg­get af glat­te, ler­kli­ne­de væg­ge på et ske­let af pile­flet. Der er to sen­ge, et ild­sted, et bord og to vak­kel­vor­ne sto­le. To grove kister, fyld­te hyl­der højt oppe. Og alle veg­ne under lof­tet hæn­ger der tør­re­de urter.

I den mod­sat­te ende af hyt­ten er der en luk­ket dør. Og ved siden af hen­des dat­ters og hen­des egen seng er der to små vin­du­er. De er så små, at lyset næsten må krav­le igen­nem for at kom­me ind. Den lil­le hyt­te lug­ter kun en lil­le smu­le; af ged, inde­luk­ket­hed og tør­re­de læge­plan­ter.

Hun sæt­ter sig på sen­ge­kan­ten og glat­ter ned­over sin grå, slid­te kjo­le, over bryster­ne og maven med en blød bevæ­gel­se. At hun ikke kan huske drøm­men, er ikke et godt tegn. Drøm­me, der gem­mer sig for én, har ofte ikke noget godt i sin­de. Hun ser ud af det beskid­te vin­due. Uden­for kan hun skim­te deres køk­ken­ha­ve og det lil­le halvs­kur, hvor geder­ne kan gå ind om nat­ten. Lyset bli­ver tvæ­ret ud mod den tyk­ke rude og får detal­jer­ne uden­for til at bli­ve slø­re­de, som spej­lin­ger på en vind­blæst sø.

Ilden er gået ud, og hun tæn­der op. Grø­den fra i går bli­ve hur­tigt varm, og der bli­ver ikke sagt en lyd mel­lem de to, mens de spi­ser maden ved det grove, soli­de bord. Pigen stik­ker mut i grø­den med sin træ­ske, og Tias tan­ker er sta­dig ved nat­tens drøm. Den var om nogen, der vil­le noget. Vil­le ind?

One comment on “Nattens åbne døre

  1. Pingback: Nattens åbne døre ← Voxpod

Leave a Reply