Nattens åbne døre

Nattens åbne døre
Jeg skrev nat­tens åbne døre for snart meget lang tid siden. Det var en histo­rie, der kom til mig i et glimt. En ensom kvin­de med sin tee­na­ge­dat­ter langt ude i sko­ven i et fjer­nt land for læn­ge siden. Kvin­den har én gang været hjem­søgt af et over­na­tur­ligt væsen, og hun fryg­ter nu, at det ...

Lindormen i Langtorp

Lindormen i Langtorp
For et par dage siden udkom anto­lo­gi­en “Frem jog nat­tens mag­ter”. Der er tale om syv for­tæl­lin­ger, der fore­går i bor­drol­le­spil­let Ulve­vin­ters uni­vers. Novel­ler­ne er udgi­vet i sam­ar­bej­de mel­lem Rol­le­spils­for­la­get og for­e­nin­gen Fan­ta­stik. Histo­ri­er­ne fore­går alle i det sam­me uni­vers, Tha­ros, der er lavet til rol­le­spil for børn og unge, men er ikke inter­nt for­bund­ne ...

Odysseus rejser hjem

Odysseus rejser hjem
Him­melski­bet num­mer 31 inde­hol­der tre novel­ler, her­af en af mine (de andre to er af A. Sil­ve­stri og Sari Ther­kel­sen Arent). Odys­seus rej­ser hjem blev skre­vet til Fan­ta­stiks fan-fiction kon­kur­ren­ce (som blev vun­det af Sil­ve­stri med en meget fin novel­le i Discwor­ld uni­ver­set). Odys­seus rej­ser hjem er som tit­len anty­der en gen­for­tæl­ling af Odys­se­en, men ...