Hjemkomsten

Hjemkomsten
For­la­get Kan­dor har lige udgi­vet en ny anto­lo­gi med tit­len Drif­ter og med tema­et ‘mørk ero­ti­ka’. Der blev ind­kaldt til den i 2013 og jeg skrev en novel­le der­til; fak­tisk skrev jeg to. Den før­ste fore­gik i et tog på vej op gen­nem Fin­land, og faldt der­for for de betin­gel­ser, der var for anto­lo­gi­en (at ...

Grønnedag med Fru Olsen

Grønnedag med Fru Olsen
I for­bin­del­se med Fantasticon.dk er der udgi­vet en bog med artik­ler, et enkelt digt og et par novel­ler. Novel­ler­ne er fra Fan­ta­stiks novel­le­kon­kur­ren­cer 2010 og 2011, og en over­sæt­tel­se af Alais­tair Rey­nolds Soi­re. Det er en meget fin lil­le bog, illu­stre­ret med teg­nin­ger, bil­le­der fra klas­si­ske film og meget mere. Dig­tet er af A Sil­ve­stri, ...

Det sker igen

For­la­get Kan­dor har udgi­vet en ny anto­lo­gi om racis­me, kon­trol­men­ta­li­tet, frem­med­gø­rel­se, rin­ge­agt af men­ne­ske­lig. Oplæg­get var, at det skul­le være i horror/weird gen­ren, og jeg skrev der­for novel­len “Den søde ven­te­tid”, der giver et bud på, hvor­dan vi opbyg­ger hadet til andre. Måske ikke et helt rea­li­stisk bud, men så kan man læse den i ...

Dystre Danmark

Jeg fik en novel­le med i Dystre Dan­mark og har læn­ge gået og ven­tet på at hele anto­lo­gi­en kom ud. Ende­lig i slut­nin­gen af august fik jeg så bogen i hæn­der­ne (til Fan­ta­sti­con 2009), og jeg synes resul­ta­tet er godt. En ræk­ke dan­ske hor­r­or­for­tæl­lin­ger — hvor min er den abso­lut kor­te­ste — der alle sam­men ...