Fredag formiddag 1

Den årli­ge sci­en­ce fiction anto­lo­gi, Lige under over­fla­den, udkom igen sid­ste år med en sam­ling betit­let Frem­med Stjer­ne. Den­ne gang var der end­nu fle­re novel­ler af både nye og gam­mel­kend­te for­fat­te­re. Mit bidrag er i sam­lin­gen er Fre­dag for­mid­dag. Det er en histo­rie, der fore­går i sam­me uni­vers som en uud­gi­ven roman, som nok vil­le ...

Mission til Cho’it

Mission til Cho'it
Jeg er tem­me­lig glad for histo­ri­er om vikin­ger og syda­me­ri­ka­ne­re fra tiden før Colum­bus’ ankomst. Der er tale om sam­fund, der på man­ge måder er fuld­stæn­digt frem­me­de for os (både på den gode og den ikke helt så gode måde). Det­te iblan­det en ekstra inter­es­se for ‘alter­na­te history’ gen­ren, gør det vel oplagt at skri­ve ...