Hjemkomsten

Hjemkomsten
For­la­get Kan­dor har lige udgi­vet en ny anto­lo­gi med tit­len Drif­ter og med tema­et ‘mørk ero­ti­ka’. Der blev ind­kaldt til den i 2013 og jeg skrev en novel­le der­til; fak­tisk skrev jeg to. Den før­ste fore­gik i et tog på vej op gen­nem Fin­land, og faldt der­for for de betin­gel­ser, der var for anto­lo­gi­en (at ...

Grønnedag med Fru Olsen

Grønnedag med Fru Olsen
I for­bin­del­se med Fantasticon.dk er der udgi­vet en bog med artik­ler, et enkelt digt og et par novel­ler. Novel­ler­ne er fra Fan­ta­stiks novel­le­kon­kur­ren­cer 2010 og 2011, og en over­sæt­tel­se af Alais­tair Rey­nolds Soi­re. Det er en meget fin lil­le bog, illu­stre­ret med teg­nin­ger, bil­le­der fra klas­si­ske film og meget mere. Dig­tet er af A Sil­ve­stri, ...

Odysseus rejser hjem

Odysseus rejser hjem
Him­melski­bet num­mer 31 inde­hol­der tre novel­ler, her­af en af mine (de andre to er af A. Sil­ve­stri og Sari Ther­kel­sen Arent). Odys­seus rej­ser hjem blev skre­vet til Fan­ta­stiks fan-fiction kon­kur­ren­ce (som blev vun­det af Sil­ve­stri med en meget fin novel­le i Discwor­ld uni­ver­set). Odys­seus rej­ser hjem er som tit­len anty­der en gen­for­tæl­ling af Odys­se­en, men ...

Hvis løver kunne tale

End­nu en udgi­vel­se i Sci­en­ce Fiction cirk­lens Lige under over­fla­den serie. De er oppe på num­mer fem, og jeg har fået num­mer to novel­le med i seri­en. Den­ne gang er det ikke alter­na­te history, men gedi­gen (tror jeg nok) sci­en­ce fiction: Robot­ter og kun­stig intel­li­gens. Histo­ri­en er inspi­re­ret af Witt­genste­ins udta­lel­se om, at hvis løver ...

Mission til Cho’it

Mission til Cho'it
Jeg er tem­me­lig glad for histo­ri­er om vikin­ger og syda­me­ri­ka­ne­re fra tiden før Colum­bus’ ankomst. Der er tale om sam­fund, der på man­ge måder er fuld­stæn­digt frem­me­de for os (både på den gode og den ikke helt så gode måde). Det­te iblan­det en ekstra inter­es­se for ‘alter­na­te history’ gen­ren, gør det vel oplagt at skri­ve ...

Fuld Assimilation

Nye­ste num­mer af Novum (nr 98 — 2010)  inde­hol­der en gan­ske bit­te novel­le — skre­vet af mig. Det er en meget kort ting på kun 1100 ord — tæt på flash fiction græn­sen. Novel­len er en ali­en inva­sion af den klas­si­ske slags, en bodys­nat­cher klon, hvis man kan sige sådan. Der lig­ger man­ge klas­si­ke­re og lurer bag ...

Simons Jul

Simons Jul
End­nu en histo­rie til Knud Larns Sci­en­ce Fiction Fan­zi­ne. Den­ne her gang var emnet ‘First Con­ta­ct’. Jeg hav­de i et styk­ke tid gået og tænkt over en histo­rie med et barn med autis­me som hoved­per­son. Det inter­es­se­rer mig spe­ci­elt i for­hold til dis­kus­sio­nen, om hvor ander­le­des folk med autis­me tæn­ker ifht folk uden sådan, I ...

Manden i månen, nu på papir

Den­ne her er fra omkring 2006 og skre­vet til Knud Larn Sci­en­ce Fiction kon­kur­ren­ce. Den­ne her gang med tema­et: dan­ske­re på månen. Jeg send­te hoved­per­so­nen Cil­la afsted, først var hun en del af et rea­li­ty show på månen. Ide­en bag var kon­cep­tet “du kan ingen­ting, der­for sæt­ter vi dig i en situ­a­tion, du slet ikke ...

Dystre Danmark

Jeg fik en novel­le med i Dystre Dan­mark og har læn­ge gået og ven­tet på at hele anto­lo­gi­en kom ud. Ende­lig i slut­nin­gen af august fik jeg så bogen i hæn­der­ne (til Fan­ta­sti­con 2009), og jeg synes resul­ta­tet er godt. En ræk­ke dan­ske hor­r­or­for­tæl­lin­ger — hvor min er den abso­lut kor­te­ste — der alle sam­men ...

Kickstart

Proxi­ma no 86 inde­holdt bl.a novel­len “Kick­start”. Histo­ri­en er stærkt inspi­re­ret af C. J. Cher­ryhs for­søg med at lade ali­ens tale på andre måder end via Navneord/Verbum. Så jeg eks­pe­ri­men­te­re­de en smu­le med hvor­dan en sten kun­ne for­sø­ge at kom­mu­ni­ke­re med omver­de­nen. Dog ikke en hvil­ken som helst sten. Der­u­d­over er resten af histo­ri­en for­talt i ...