Himlens stjerner i de kolde nætter

End­nu en novel­le jeg fik sendt til Knud Larns kon­kur­ren­ce, den­ne gang et point fra vin­der­novel­len (som var Richard Ipsens meget fine“Den før­ste euro­pæ­i­ske kon­cert). Histo­ri­en hand­ler (til­dels) om den før­ste rum­ra­ket, der selv­føl­ge­lig blev for­søgt sendt op fra Por­ce­læns­fa­brik­ken i Val­by engang i tiden før Anden Ver­denskrig. Den­ne var et for­søg på at skri­ve ...

Gastronauterne

Gastro­nau­ter­ne er som nav­net måske anty­der et for­søg på at skri­ve en humo­ri­stisk novel­le, og det lyk­ke­des da godt nok til at den kom med i Knud Larns Sci­en­ce Fiction maga­sin (som den ene af de to, jeg fik med det år). Den fik hver­ken nogen før­ste eller anden plads, men det er også en ...

Mormors Tentakel

Den før­ste af de novel­ler jeg har fået trykt i Knud Larns Sci­en­ce Fiction Fan­zi­ne: Mor­mors Ten­ta­kel. For­ud­sæt­nin­gen er enkel (men meget dansk skul­le jeg mene): Kri­gen mod rumvæ­se­ner­ne har været der; og den blev kæm­pet mel­lem jord­bo­er­ne selv. Nu er fre­den kom­met og genop­byg­nin­gen skal igang — hvad skal der så ske med dem, ...