Kickstart

Proxi­ma no 86 inde­holdt bl.a novel­len “Kick­start”. Histo­ri­en er stærkt inspi­re­ret af C. J. Cher­ryhs for­søg med at lade ali­ens tale på andre måder end via Navneord/Verbum. Så jeg eks­pe­ri­men­te­re­de en smu­le med hvor­dan en sten kun­ne for­sø­ge at kom­mu­ni­ke­re med omver­de­nen. Dog ikke en hvil­ken som helst sten. Der­u­d­over er resten af histo­ri­en for­talt i ...