Sigfred og Farphner

Knud Larns noget ure­gel­mæs­sigt udkom­men­de fan­zi­ne har i man­ge år haft en novel­le­kon­kur­ren­ce, som jeg fle­re gan­ge har del­ta­get i. Det var fak­tisk dis­se kon­kur­ren­cer, der anspo­re­de mig til at skri­ve mere ved­hol­den­de og mål­ret­tet, da de gav en kon­kret og opnå­e­lig mulig­hed for udgi­vel­se. Det ser ud til at han med num­mer 22 har ...

Krigen i himlen 1

Krigen i himlen
For­le­den udkom Sci­en­ce Fiction Cirk­lens sene­ste bind i seri­en Under over­fla­den, en anto­lo­gi af dan­ske sci­en­ce fiction novel­ler. Det er bind syv og otte føl­ger fak­tisk snart efter. Jeg har novel­len Kri­gen i him­len med i den. Det er en histo­rie, der har været læn­ge under­vejs. Jeg skrev den først på engelsk i 2006/2007, i ...

Fredag formiddag 1

Den årli­ge sci­en­ce fiction anto­lo­gi, Lige under over­fla­den, udkom igen sid­ste år med en sam­ling betit­let Frem­med Stjer­ne. Den­ne gang var der end­nu fle­re novel­ler af både nye og gam­mel­kend­te for­fat­te­re. Mit bidrag er i sam­lin­gen er Fre­dag for­mid­dag. Det er en histo­rie, der fore­går i sam­me uni­vers som en uud­gi­ven roman, som nok vil­le ...

Hvis løver kunne tale

End­nu en udgi­vel­se i Sci­en­ce Fiction cirk­lens Lige under over­fla­den serie. De er oppe på num­mer fem, og jeg har fået num­mer to novel­le med i seri­en. Den­ne gang er det ikke alter­na­te history, men gedi­gen (tror jeg nok) sci­en­ce fiction: Robot­ter og kun­stig intel­li­gens. Histo­ri­en er inspi­re­ret af Witt­genste­ins udta­lel­se om, at hvis løver ...

Mission til Cho’it

Mission til Cho'it
Jeg er tem­me­lig glad for histo­ri­er om vikin­ger og syda­me­ri­ka­ne­re fra tiden før Colum­bus’ ankomst. Der er tale om sam­fund, der på man­ge måder er fuld­stæn­digt frem­me­de for os (både på den gode og den ikke helt så gode måde). Det­te iblan­det en ekstra inter­es­se for ‘alter­na­te history’ gen­ren, gør det vel oplagt at skri­ve ...

Fuld Assimilation

Nye­ste num­mer af Novum (nr 98 — 2010)  inde­hol­der en gan­ske bit­te novel­le — skre­vet af mig. Det er en meget kort ting på kun 1100 ord — tæt på flash fiction græn­sen. Novel­len er en ali­en inva­sion af den klas­si­ske slags, en bodys­nat­cher klon, hvis man kan sige sådan. Der lig­ger man­ge klas­si­ke­re og lurer bag ...

Sæt mig fri, sagde ånden — novelle om Helsingør

Sæt mig fri, sagde ånden — novelle om Helsingør
I for­bin­del­se med Lit­te­ra­Tour, et pro­jekt om Hels­in­gør, skrev jeg en novel­le om en dreng og hans ople­vel­ser på Tek­nisk Muse­um en gang i for­ti­den. Novel­len er (del­vist) inspi­re­ret af mine egne besøg på muse­et, som jeg har været begej­stret for, siden jeg så det før­ste gang i den tid­li­ge sko­le­al­der. Spe­ci­elt fly­ver­ma­ski­ner­ne har altid fået ...

Simons Jul

Simons Jul
End­nu en histo­rie til Knud Larns Sci­en­ce Fiction Fan­zi­ne. Den­ne her gang var emnet ‘First Con­ta­ct’. Jeg hav­de i et styk­ke tid gået og tænkt over en histo­rie med et barn med autis­me som hoved­per­son. Det inter­es­se­rer mig spe­ci­elt i for­hold til dis­kus­sio­nen, om hvor ander­le­des folk med autis­me tæn­ker ifht folk uden sådan, I ...

Manden i månen, nu på papir

Den­ne her er fra omkring 2006 og skre­vet til Knud Larn Sci­en­ce Fiction kon­kur­ren­ce. Den­ne her gang med tema­et: dan­ske­re på månen. Jeg send­te hoved­per­so­nen Cil­la afsted, først var hun en del af et rea­li­ty show på månen. Ide­en bag var kon­cep­tet “du kan ingen­ting, der­for sæt­ter vi dig i en situ­a­tion, du slet ikke ...

Dystre Danmark

Jeg fik en novel­le med i Dystre Dan­mark og har læn­ge gået og ven­tet på at hele anto­lo­gi­en kom ud. Ende­lig i slut­nin­gen af august fik jeg så bogen i hæn­der­ne (til Fan­ta­sti­con 2009), og jeg synes resul­ta­tet er godt. En ræk­ke dan­ske hor­r­or­for­tæl­lin­ger — hvor min er den abso­lut kor­te­ste — der alle sam­men ...