Digte

Jeg fik i som­mers opta­get et digt i en anto­lo­gi udgi­vet af Poe­tisk Bureau og tænk­te, at jeg i den anled­ning vil­le skri­ve lidt om de dig­te­ri­er, jeg har gjort gen­nem tiden. Dig­tet med den lyri­ske titel “Far­vel til et skur” er mit før­ste digt på tryks­vær­te, udover to jeg ved almin­de­lig nepo­tis­me har fået ...

Manden i månen, nu på papir

Den­ne her er fra omkring 2006 og skre­vet til Knud Larn Sci­en­ce Fiction kon­kur­ren­ce. Den­ne her gang med tema­et: dan­ske­re på månen. Jeg send­te hoved­per­so­nen Cil­la afsted, først var hun en del af et rea­li­ty show på månen. Ide­en bag var kon­cep­tet “du kan ingen­ting, der­for sæt­ter vi dig i en situ­a­tion, du slet ikke ...

Dystre Danmark

Jeg fik en novel­le med i Dystre Dan­mark og har læn­ge gået og ven­tet på at hele anto­lo­gi­en kom ud. Ende­lig i slut­nin­gen af august fik jeg så bogen i hæn­der­ne (til Fan­ta­sti­con 2009), og jeg synes resul­ta­tet er godt. En ræk­ke dan­ske hor­r­or­for­tæl­lin­ger — hvor min er den abso­lut kor­te­ste — der alle sam­men ...