Det sker igen

For­la­get Kan­dor har udgi­vet en ny anto­lo­gi om racis­me, kon­trol­men­ta­li­tet, frem­med­gø­rel­se, rin­ge­agt af men­ne­ske­lig. Oplæg­get var, at det skul­le være i horror/weird gen­ren, og jeg skrev der­for novel­len “Den søde ven­te­tid”, der giver et bud på, hvor­dan vi opbyg­ger hadet til andre. Måske ikke et helt rea­li­stisk bud, men så kan man læse den i ...